INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Til

Medlemmer i Midtbyen Basket Trondheim

Styret kaller herved inn til årsmøte i Midtbyen Basket Trondheim.

Årsmøtet avholdes mandag 15. mars 2021 kl. 20:30 digitalt.

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne saker: Forslag om endring av ordlyd i loven
 7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 1 varamedlem
  3. 2 revisorer/kontrollkomite og ett varamedlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside midtbyenbasket.no senes 1 uke før møtet. Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må sendes til midtbyenbasket@gmail.com senest 14 dager før møtet.

Merk: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Årsmøtepapirer:

Share this Post