Årsmøte 2024

Alle medlemmer i Midtbyen Basketball Trondheim kalles med dette inn til årsmøte i klubben.

Dato og tid: 11. mars 2024, kl. 18:00

Sted: Comfort Hotell Park, Prinsens Gate 4A, Trondheim.

Agenda for møtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne saker
 7. Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Inntil 4 styremedlem og 2 varamedlem
  3. 2 revisorer/kontrollkomite og ett varamedlem
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut på denne siden senest . 4. mars 2024. Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må sendes til midtbyenbasket@gmail.com senest 26. februar 2024.

Merk: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Årsmøtepapirer 2024

Tiligere årsmøtepapirer og protokoller